ช้อปปี้ประเทศไทย ประกาศความสำเร็จครั้งใหม่ ด้วยยอดดาวน์โหลดกว่า 5 ล้านครั้ง

ผู้นำอันดับหนึ่งตลาดซื้ อขายบนมือถือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ประกาศผลประกอบการประจำปี พ.ศ. 2559  โดยบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตสูงในทุกตลาดทั่ วภูมิภาคซึ่งมีมูลค่าการซื้ อขายสินค้า (Gross Merchandise Value หรือ GMV) ต่อปีสูงถึง 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ พร้อมการเติบโตแบบเดือนต่อเดื อนที่อัตราร้อยละ 43 นอกจากนี้ แอพลิเคชั่นช้อปปี้ยังมียอดการด าวน์โหลดสูงถึง 25 ล้านครั้งและมีผลิตภัณฑ์จำหน่ ายรวมกันมากถึง 65 ล้านรายการ สำหรับตลาดประเทศไทยในปัจจุบัน

ช้อปปี้ประเทศไทย ประกาศความสำเร็จครั้งใหม่ ด้วยยอดดาวน์โหลดกว่า 5 ล้านครั้ง

ช้อปปี้ประเทศไทย ประกาศความสำเร็จครั้งใหม่ ด้วยยอดดาวน์โหลดกว่า 5 ล้านครั้ง

มร. เทเรนซ์ แพง ประธานฝ่ายปฏิบัติการ ช้อปปี้ กล่าวว่า  “ประเทศไทยถือเป็นหนึ่ งในตลาดสำคัญของเราเมื่อพิ จารณาจากอัตราการเข้าถึงอุปกรณ์ มือถือที่สูงและยังมี โอกาสในการเติบโตมากมาย ในปี 2559 ถือว่าเป็นปีที่     ดีมากของเรา นับถึง เดือนธันวาคมที่ผ่านมา เรามียอดการสั่งซื้อสินค้าแล้ วกว่า 1 ล้านรายการต่อเดือน ในขณะที่เราก้าวสู่ปี 2560 นั้น เราคาดหวังว่าจะรักษาการเติ บโตของช้อปปี้ให้อยู่ในอัตราตั วเลขสองหลักเหมือนปีที่ผ่านมา      โดยเราจะมุ่งพัฒนาทั้งแอพพลิ เคชั่นและประสบการณ์ของผู้ใช้ งาน เพื่อช่วยเป็นอีกแรงในการผลักดั นผู้ประกอบการรายย่อยให้เติ บโตในการทำธุรกิจออนไลน์ รวมไปถึงการเป็นพันธมิตรกั บแบรนด์หรือผู้ขายรายใหญ่ที่ จะนำเสนอทางเลือกให้กับผู้ใช้ ได้มากขึ้น”

“ผู้ขายทุกคนเป็นเสมือนพันธมิ ตรที่สำคัญของเราและเรามีความตั้ งใจช่วยให้ธุรกิจของพวกเขาเติ บโตยิ่งขึ้น โดยเราพร้อมส่งเสริมความเชี่ ยวชาญให้ผู้ขายด้วยกิจกรรม Shopee University ซึ่งเป็นเวิร์คช็อปที่จะช่วยให้ ความรู้ผู้ขาย และผู้ที่สนใจการขายสินค้าผ่ านช่องทางออนไลน์ รวมถึงเรามีกิจกรรมในด้ านการตลาดและการบริการความสัมพั นธ์กับลูกค้า ณ ปัจจุบัน เราจัดกิจกรรมดังกล่าวไปแล้วกว่ า 10 จังหวัดทั่วประเทศ และเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ งที่กิจกรรมของเราเป็นประโยชน์ ต่อผู้ใช้ของเรา นอกจากนี้ เรายังมีการพัฒนาและเลือกสรรกิ จกรรมอื่นๆ สำหรับผู้ขายเพื่อให้ผู้ขายมี ความเข้าใจในการขายสินค้ าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น” มร.เทเรนซ์ กล่าว

นอกจากนี้ ช้อปปี้ ประเทศไทย ยังให้ความสำคัญกั บการขยายการบริการให้กับกลุ่ มเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้ นรวมถึงประเภทของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยเปิดช่องทางให้กับผู้ขายสิ นค้ารายใหญ่ที่เป็นแบรนด์ที่มี ชื่อเสียง (Official Shops) เพื่อให้ผู้บริโภคมีตัวเลื อกในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ มากขึ้น

มร.เทเรนซ์ อธิบายเพิ่มเติมว่า “ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ช้อปปี้มุ่งมั่นที่จะเพิ่ มจำนวนผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง โดยการที่เราได้ร่วมเป็นพันธมิ ตรกับแบรนด์ที่มีชื่อเสียงจะเป็ นการเพิ่มทางเลือกในการซื้อผลิ ตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค อีกทั้ง     ยังเอื้อให้ผู้บริโภคมีความมั่ นใจในคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์อี กด้วย ผู้ขายรายใหญ่จำนวนมากชื่นชอบช้ อปปี้เพราะเราเป็นช่องทางที่ช่ วยให้พวกเขาเข้าถึงกลุ่มผู้บริ โภครุ่นใหม่ในยุคที่การใช้สื่ อสังคมออนไลน์เป็นที่นิยม เราเชื่อมั่น      ในการยกระดับประสบการณ์การจับจ่ ายพร้อมๆ กับการช่วยให้สมาชิกผู้ขายสินค้ ากับเราเติบโตยิ่งขึ้นด้วยเช่ นกัน”

เนื่องในโอกาสที่ช้อปปี้กำลั งขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ในแอพลิเคชั่ น เดือนนี้ช้อปปี้จึงได้จั ดแคมเปญใหม่ในชื่อ “Mobile & Electronics Madness” ที่ประกอบไปด้วยโปรโมชั่นและส่ วนลดมากมาย ทั้งส่วนลดสูงสุดถึงร้อยละ 90 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถื อและอุปกรณ์ไอที คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริม รวมถึงอุปกรณ์ถ่ายภาพ โดยมีแบรนด์ชั้นนำ อย่าง สกูลแคนดี้ ดับเบิ้ลยูดี จาบร้า เบลคิน และแพลนโทรนิคส์ เข้าร่วมแคมเปญเพื่อนำเสนอสุ ดยอดผลิตภัณฑ์ในราคาพิเศษ

“เราเล็งเห็นความต้องการในสินค้ ากลุ่มโทรศัพท์มือถือและสินค้ าอิเล็กทรอนิกส์เติบโตขึ้นอย่ างมากตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ ผ่านมา เราจึงได้จัดโปรโมชั่นพิเศษนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเติ บโตของเราในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดั งกล่าว ช้อปปี้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ ขายเพื่อให้มั่นใจว่ าเราจะมอบราคาที่ดีและคุ้มค่าที่ สุดให้กับผู้บริโภคได้ พร้อมทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ที่ หลากหลายเพื่อให้ตรงกับความต้ องการของผู้ซื้ออีกด้วย” มร.เทเรนซ์ กล่าวทิ้งท้าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *