ช้อปปี้ประเทศไทย ประกาศความสำเร็จครั้งใหม่ ด้วยยอดดาวน์โหลดกว่า 5 ล้านครั้ง

ผู้นำอันดับหนึ่งตลาดซื้ อขายบนมือถือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ประกาศผลประกอบการประจำปี พ.ศ. 2559  โดยบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตสูงในทุกตลาดทั่ วภูมิภาคซึ่งมีมูลค่าการซื้ อขายสินค้า (Gross Merchandise Value หรือ GMV) ต่อปีสูงถึง 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ พร้อมการเติบโตแบบเดือนต่อเดื อนที่อัตราร้อยละ 43 นอกจากนี้ แอพลิเคชั่นช้อปปี้ยังมียอดการด าวน์โหลดสูงถึง 25 ล้านครั้งและมีผลิตภัณฑ์จำหน่ ายรวมกันมากถึง 65 ล้านรายการ สำหรับตลาดประเทศไทยในปัจจุบัน

ช้อปปี้ประเทศไทย ประกาศความสำเร็จครั้งใหม่ ด้วยยอดดาวน์โหลดกว่า 5 ล้านครั้ง

ช้อปปี้ประเทศไทย ประกาศความสำเร็จครั้งใหม่ ด้วยยอดดาวน์โหลดกว่า 5 ล้านครั้ง

มร. เทเรนซ์ แพง ประธานฝ่ายปฏิบัติการ ช้อปปี้ กล่าวว่า  “ประเทศไทยถือเป็นหนึ่ งในตลาดสำคัญของเราเมื่อพิ จารณาจากอัตราการเข้าถึงอุปกรณ์ มือถือที่สูงและยังมี โอกาสในการเติบโตมากมาย ในปี 2559 ถือว่าเป็นปีที่     ดีมากของเรา นับถึง เดือนธันวาคมที่ผ่านมา เรามียอดการสั่งซื้อสินค้าแล้ วกว่า 1 ล้านรายการต่อเดือน ในขณะที่เราก้าวสู่ปี 2560 นั้น เราคาดหวังว่าจะรักษาการเติ บโตของช้อปปี้ให้อยู่ในอัตราตั วเลขสองหลักเหมือนปีที่ผ่านมา      โดยเราจะมุ่งพัฒนาทั้งแอพพลิ เคชั่นและประสบการณ์ของผู้ใช้ งาน เพื่อช่วยเป็นอีกแรงในการผลักดั นผู้ประกอบการรายย่อยให้เติ บโตในการทำธุรกิจออนไลน์ รวมไปถึงการเป็นพันธมิตรกั บแบรนด์หรือผู้ขายรายใหญ่ที่ จะนำเสนอทางเลือกให้กับผู้ใช้ ได้มากขึ้น”

“ผู้ขายทุกคนเป็นเสมือนพันธมิ ตรที่สำคัญของเราและเรามีความตั้ งใจช่วยให้ธุรกิจของพวกเขาเติ บโตยิ่งขึ้น โดยเราพร้อมส่งเสริมความเชี่ ยวชาญให้ผู้ขายด้วยกิจกรรม Shopee University ซึ่งเป็นเวิร์คช็อปที่จะช่วยให้ ความรู้ผู้ขาย และผู้ที่สนใจการขายสินค้าผ่ านช่องทางออนไลน์ รวมถึงเรามีกิจกรรมในด้ านการตลาดและการบริการความสัมพั นธ์กับลูกค้า ณ ปัจจุบัน เราจัดกิจกรรมดังกล่าวไปแล้วกว่ า 10 จังหวัดทั่วประเทศ และเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ งที่กิจกรรมของเราเป็นประโยชน์ ต่อผู้ใช้ของเรา นอกจากนี้ เรายังมีการพัฒนาและเลือกสรรกิ จกรรมอื่นๆ สำหรับผู้ขายเพื่อให้ผู้ขายมี ความเข้าใจในการขายสินค้ าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น” มร.เทเรนซ์ กล่าว

นอกจากนี้ ช้อปปี้ ประเทศไทย ยังให้ความสำคัญกั บการขยายการบริการให้กับกลุ่ มเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้ นรวมถึงประเภทของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยเปิดช่องทางให้กับผู้ขายสิ นค้ารายใหญ่ที่เป็นแบรนด์ที่มี ชื่อเสียง (Official Shops) เพื่อให้ผู้บริโภคมีตัวเลื อกในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ มากขึ้น

มร.เทเรนซ์ อธิบายเพิ่มเติมว่า “ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ช้อปปี้มุ่งมั่นที่จะเพิ่ มจำนวนผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง โดยการที่เราได้ร่วมเป็นพันธมิ ตรกับแบรนด์ที่มีชื่อเสียงจะเป็ นการเพิ่มทางเลือกในการซื้อผลิ ตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค อีกทั้ง     ยังเอื้อให้ผู้บริโภคมีความมั่ นใจในคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์อี กด้วย ผู้ขายรายใหญ่จำนวนมากชื่นชอบช้ อปปี้เพราะเราเป็นช่องทางที่ช่ วยให้พวกเขาเข้าถึงกลุ่มผู้บริ โภครุ่นใหม่ในยุคที่การใช้สื่ อสังคมออนไลน์เป็นที่นิยม เราเชื่อมั่น      ในการยกระดับประสบการณ์การจับจ่ ายพร้อมๆ กับการช่วยให้สมาชิกผู้ขายสินค้ ากับเราเติบโตยิ่งขึ้นด้วยเช่ นกัน”

เนื่องในโอกาสที่ช้อปปี้กำลั งขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ในแอพลิเคชั่ น เดือนนี้ช้อปปี้จึงได้จั ดแคมเปญใหม่ในชื่อ “Mobile & Electronics Madness” ที่ประกอบไปด้วยโปรโมชั่นและส่ วนลดมากมาย ทั้งส่วนลดสูงสุดถึงร้อยละ 90 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถื อและอุปกรณ์ไอที คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริม รวมถึงอุปกรณ์ถ่ายภาพ โดยมีแบรนด์ชั้นนำ อย่าง สกูลแคนดี้ ดับเบิ้ลยูดี จาบร้า เบลคิน และแพลนโทรนิคส์ เข้าร่วมแคมเปญเพื่อนำเสนอสุ ดยอดผลิตภัณฑ์ในราคาพิเศษ

“เราเล็งเห็นความต้องการในสินค้ ากลุ่มโทรศัพท์มือถือและสินค้ าอิเล็กทรอนิกส์เติบโตขึ้นอย่ างมากตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ ผ่านมา เราจึงได้จัดโปรโมชั่นพิเศษนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเติ บโตของเราในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดั งกล่าว ช้อปปี้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ ขายเพื่อให้มั่นใจว่ าเราจะมอบราคาที่ดีและคุ้มค่าที่ สุดให้กับผู้บริโภคได้ พร้อมทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ที่ หลากหลายเพื่อให้ตรงกับความต้ องการของผู้ซื้ออีกด้วย” มร.เทเรนซ์ กล่าวทิ้งท้าย

คุณต้องหลงรัก Moto Z และ สีใหม่ Moto Z Roes Gold

ปัจจุบันสมาร์ทโฟนได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยนวัตกรรมและฟังก์ชั่นอันหลากหลายซึ่งจะเข้ามาช่วยเติมเต็มและตอบสนองไลฟ์สไตล์ โดยที่คุณต้องหลงรัก Moto Z และ สีใหม่ Moto Z Roes Gold ของคนรุ่นใหม่ให้ง่ายดายยิ่งขึ้ นกว่าเดิม ทำให้ปัจจัยในการเลือกซื้อสมาร์ ทโฟนไม่ได้อยู่ที่ความเคยชินอี กต่อไป แต่ยังต้องคำนึงถึงองค์ประกอบอั นหลากหลายอีกด้วย

คุณต้องหลงรัก Moto Z และ สีใหม่ Moto Z Roes Gold

คุณต้องหลงรัก Moto Z และ สีใหม่ Moto Z Roes Gold

โมโต ประเทศไทย ขอแนะนำ 5 เหตุผลที่จะทำให้คุณต้องหลงรัก Moto Z สุดยอดสมาร์ทโฟนที่จะเปลี่ ยนไลฟ์สไตล์ของคุณให้แตกต่างด้ วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองการใช้ งานที่เหนือชั้นไม่เหมือนใคร ตัวเครื่องเบาบางที่สุดในโลก และดีไซน์หรูระดับพรีเมี่ยม หมดปัญหากวนใจ ไม่ต้องพกสมาร์ทโฟนเครื่องใหญ่ ไปไหนต่อไหนให้หนักกระเป๋าอีกต่ อไปหากคุณเลือกใช้งาน Moto Z สมาร์ทโฟนที่เบาบางที่สุดในโลก เพียง 5.19 มม.  พร้อมดีไซน์หรูระดับพรี่เมี่ ยมที่ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุอลู มิเนียมมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ ในการผลิตเครื่องบิน พิเศษสุดเอาใจสาวกแฟชั่นนิสต้ าด้วย  Moto Z สีใหม่ โรสโกลด์ (Rose Gold) เสริมลุคเรียบหรูดูแพงสะกดทุกสายตา

เจ้าแรกแห่งนวัตกรรมล้ำสมัยด้วย One Snap เปลี่ยนโลกสร้างความตื่นเต้นในวงการสมาร์ ทโฟนอีกครั้งกับ Moto Mods เทคโนโลยีอุปกรณ์เสริมเจ้าแรกที่ สามารถเปลี่ยนสมาร์ทโฟนในตระกูล Z ของคุณให้ทำได้มากกว่า แค่ Snap เดียวเข้ากับหลังตัวเครื่อง Moto Mods มาพร้อมหลากหลายความสามารถที่ จะช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Snap เพื่อเปลี่ยนสมาร์ทโฟนให้เป็ นจอโปรเจคเตอร์เพื่อดูหนังเรื่ องโปรด หรือเนรมิตเป็นกล้องระดับมือโปร ซูมแบบ optical zoom ได้ถึง 10 ระดับ รับประกัน คุณภาพจากแบรนด์ Hasselblad ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นกล้องถ่ ายภาพในตำนานระดับโลกขุมพลังสเปคจัดเต็ม และระบบปฏิบัติการ Android 7.0 Nougat สมาร์ทโฟนถือเป็นอุปกรณ์ที่สร้างมาเพื่อตอบโจทย์การทำงานแบบ Multi-Tasking ทั้งดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม หรือแม้แต่ออนไลน์ช้อปปิ้ง

ดังนั้นผู้ใช้งานต้องมั่นใจว่ าระบบการทำงานต้องรื่ นไหลตอบสนองการใช้งานของเราได้ อย่างสมบูรณ์แบบ  ซึ่งเจ้า Moto Z มาพร้อม ระบบประมวลผล Qualcomm® Snapdragon 820 RAM ความจุ 4 GB แบบ LPDDR4 และหน่วยความจำขนาด 64 GB มาพร้อมระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่ นล่าสุด Android 7.0 Nougat แบตเตอรี่ยาวนานตลอดทั้งวัน พร้อมระบบชาร์ต TurboPower™ ขุมพลังการทำงานที่อัดแน่นต้ องมาคู่กับแบตเตอรี่ที่ทนทาน Moto Z ตอบโจทย์คุณด้วยแบตเตอรี่ความจุ  2600 mAh ที่รองรับการใช้งานแบบเต็มสตรี มได้ตลอดทั้งวันเอาใจคอสมาร์ ทโฟนตัวยง และยังช่วยเสริมความอึดด้วยระบบ ชาร์ตแบต TurboPower™  เพิ่มพลังให้แบตเตอรี่ใช้ งานได้ยาวนานถึง 8 ชั่วโมงในการชาร์ตเพียง 15 นาทีเท่านั้น! นับเป็นตัวช่วยประหยัดเวลาในชั่ วโมงเร่งรีบได้เป็นอย่างดี

 

คุ้มค่า คุ้มราคา ด้วยโปรโมชั่นสุดแรง!! โมโตขอเสนอโอกาสสุดพิเศษให้คุ ณเป็นเจ้าของ Moto Z สีใหม่ โรสโกลด์ (Rose Gold) ด้วยโปรโมชั่นสุดแรง! คุ้มค่า คุ้มราคา เมื่อซื้อ Moto Z  รับฟรีทันที! Moto Mods Incipio offGRID Power Pack รุ่นอัพเกรดล่าสุดรองรับระบบ Wireless Charger มูลค่า 3,990 เพียงแค่ One Snap กับ Moto Z ก็ช่วยยืดเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ ให้นานขึ้นถึง 2 วัน รู้แบบนี้แล้ว!! อย่าพลาดเป็นเจ้าของ Moto Z ได้แล้ววันนี้ โดยวางจำหน่าย 3 สี ให้เลือกได้แก่ สีขาว สีดำ และ สีโรสโกลด์ ที่ True Shop ราคา 23,900 บาท โอกาสทองแบบนี้ต้องรีบคว้าสินค้ าทุกชิ้นมีจำนวนจำกัด