Digital Agency

การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพที่ใช้งานได้จริงกับ Digital Agency

การทำงานไม่ว่าที่ไหนก็ตามทุก ๆ ความสำเร็จของงานแต่ละโปรเจกต์ ประกอบมาจากความคิดและการลงมือทำของคนในทีม แม้จะทำงานในบริษัท Digital Agency งานส่วนใหญ่มักจะสำเร็จได้ด้วยการพึ่งพาการทำงานของกันและกัน ในโลกของการทำงาน “การทำงานเป็นทีม” จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญอันเป็นรากฐาน ที่ช่วยให้องค์กรประความสำเร็จได้ ทั้งนี้การทำงานเป็นทีม ยังถือเป็นทักษะที่จำเป็นในการทำงานอีกด้วย

การทำงานเป็นทีม คืออะไร
การทำงานเป็นทีม คือ การทำงานมากกว่า 1 คนขึ้นไป จำนวนคนในทีมขึ้นอยู่กับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีในการทำงานแต่ละโปรเจกต์ ภายใต้เงื่อนไขกรอบการทำงานเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน ผ่านการวางแผนการทำงานร่วมกันเพื่อไปยังปลายทางที่ตั้งไว้ โดยวิธีการทำงานอาจจะแตกต่างกันไปได้ตามความถนัดของแต่ละคน แต่สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ได้จะต้องออกมาตรงกัน ถึงจะเรียกได้ว่าเป็นการทำงานเป็นทีมที่ดี

หลักการทํางานร่วมกันหรือการทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข
การทำงานเป็นทีมอย่างราบรื่นและสร้างสรรค์นั้น มีหลักการทำงานร่วมกันง่าย ๆ ที่ทำแล้วได้ประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้

จริงใจและเชื่อใจกัน ทั้งสองสิ่งนี้เป็นพื้นฐานของทุกความสัมพันธ์ที่ดี การทำงานเป็นทีมเองก็เช่นกัน หากคนในทีมมีความจริงใจให้แก่กัน เชื่อใจกัน และเชื่่อในความสามารถของกันและดกัน งานก็ออกมาก็จะดีภายใต้บรรยากาศการทำงานที่สนุกสนาน 

มีระบบการทำงานและเป้าหมายเดียวกัน หากกำหนดทิศทางและปลายทางที่ชัดเจนแล้ว อย่าลืมวางกรอบและระบบการทำงานให้ชัดเจนควบคู่ไปด้วย เมื่อเส้นชัยและโครงสร้างแข็งแรงแล้ว การทำงานเป็นทีมก็จะสำเร็จได้ง่ายขึ้น เพราะทั้งหมดนั้นเดินไปในแนวเดียวกัน

การสื่อสารคือสิ่งสำคัญ เมื่อทำงานร่วมกับคนมากกว่าหนึ่งคน ความเข้าใจคือสิ่งสำคัญ ซึ่งการสื่อสารที่ดีจะช่วยให้การทำงานเป็นทีมบรรลุไปถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้น โดยการพูดคุยกันอยู่เสมอ รวมถึงการสื่อสารที่ชัดเจน ตรงไปตรงมา 

เปรียบเทียบการทำงานคนเดียว VS การทำงานเป็นทีม
ทุก ๆ วิธีการทำงานไม่ว่าจะทำงานแบบไหน ล้วนมีจุดแข็งจุดอ่อนต่างกันไป การเลือกวิธีการทำงานคนเดียวหรือการทำงานเป็นทีมไปใช้นั้น ขึ้นอยู่กับการบริหารขององค์กรและรูปแบบของเนื้องานด้วย มาดูกันว่าการทำงานคนเดียวมีความเหมือนหรือแตกต่างจากการทำงานเป็นทีมอย่างไร

ทำงานคนเดียวรวดเร็วกว่าการทำงานเป็นทีม ทำงานคนเดียวเสร็จเร็ว เป็นไปอย่างที่คิดแต่เหนื่อยกว่าทำงานเป็นทีมในบางครั้ง เพราะทำงานเป็นทีมรับผิดชอบเป็นส่วน ๆ อาจจะใช้เวลามากกว่า รอนานกว่า ใช้เวลาในการทำความเข้าใจกันนานกว่า

ทำงานคนเดียวตัดสินใจได้เร็วกว่าการทำงานเป็นทีม ในการทำงานชิ้นใดชิ้นหนึ่งบ่อยครั้งที่ต้องมีการตัดสินใจเลือกวิธีหรือเลือกบางสิ่งบางอย่างในการทำงาน ซึ่งหากเป็นงานที่ทำคนเดียว จะทำให้ตัดสินใจได้ไวกว่า ส่วนการทำงานเป็นทีมอาจต้องนัดประชุมเพื่อหารือและหาข้อสรุปร่วมกัน 

การทำงานเป็นทีมได้ไอเดียหลากหลายและสร้างสรรค์กว่าทำงานคนเดียว หลายหัวดีกว่าหัวเดียว ประโยคนี้เป็นประโยคที่แสดงให้เห็นถึงข้อดีของการทำงานเป็นทีมอย่างชัดเจน การมีคนหลาย ๆ คนช่วยกันคิด จะทำให้ได้แนวคิดที่หลากหลายเพื่อนำไปปรับใช้กับงานได้มากขึ้น 

การทำงานเป็นทีมได้ทำงานตรงกับความสามารถมากกว่าทำงานคนเดียว ขึ้นชื่อว่าทีม แน่นอนว่าคนทำงานมีมากกว่า 1 คนแน่นอน งานย่อมถูกกระจายออกไปตามความถนัดของแต่ละคน อย่าลืมว่าการทำงานที่ตรงกับความสามารถของคน จะช่วยให้ได้งานออกมาดีและมีประสิทธิภาพ