Portable Document Spear แปลงไฟล์ รวมไฟล์ แยกไฟล์ PDF

หลายคนคงเบื่อกับการเปิดไฟล์ PDF ที่แสนจะยากเย็น เปิดยากไม่พอยังแก้ไขงานยากอีก วันนี้จะมีโปรแกรมมาแนะนำมันคือ Portable Document Spear โปรแกรมที่พัฒนาต่อจาก โปรแกรม PDF Converter & Merger ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีการทำงาน 3 ฟีเจอร์ รวมเข้าไว้ด้วยกัน โดยมันเป็น โปรแกรมแปลงไฟล์ ที่มีความสามารถในการ แปลงไฟล์เอกสารจากของ โปรแกรม Office ไปเป็นไฟล์ตระกูล Portable Document Format หรือ ไฟล์ PDF นั่นเอง สามารถแยกเอกสาร PDF ได้ ด้วยตัวโปรแกรมยังสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องทำความคุ้นเคยนานมากนัก เหมาะกับคนที่ไม่เคยใช้งานสุดๆ เลยละ
Portable Document Spear แปลงไฟล์ รวมไฟล์ แยกไฟล์ PDF

Portable Document Spear แปลงไฟล์ รวมไฟล์ แยกไฟล์ PDF

นอกจากนี้ โปรแกรม Portable Document Spear ยังมีความสามารถในการ รวมเอกสาร PDF หลายๆ ไฟล์เป็นไฟล์เดียวเข้าด้วยกันได้อีกด้วย ในส่วนการใช้งานของโปรแกรมนั้นก็ง่ายแสนง่ายไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อน เพียงแค่เลือกฟังก์ชั่นการทำงานก่อน แล้วกดปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อนำไฟล์ที่ต้องการเข้ามา หากเลือกผิดก็สามารถกดปุ่ม “ลบ” หรือ “ล้าง” ได้เช่นกัน หากพร้อมแล้วก็ให้ทำการกดปุ่มไอคอน บันทึก แล้วรอให้โปรแกรมประมวลผลจนเสร็จซึ่งอาจใช้เวลาไม่นานมากนักขึ้นอยู่กับขนาด และจำนวนไฟล์ด้วย เพียงเท่านี้เราก็ได้ไฟล์ใหม่มาตามที่เราต้องการก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

ตัวโปรแกรมนี้รองรับ Unicode เป็นมาตรฐานภาษาที่ใช้กันทั่วโลก รองรับ ทั้งภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และ ภาษาอื่นๆ มันสามารถแปลงไฟล์ไปเป็นไฟล์ .PDF ได้จากไฟล์หลายประเภทด้วยกัน เช่น ไฟล์ XLS, XLSX, DOC, DOCX, PPT, PPTX เป็นต้น นอกจากนี้มันยังสามารถอ่าน ที่อยู่ ขนาด และวันที่แก้ไขล่าสุด ของไฟล์นั้น ๆ ได้ และปรับเปลี่ยนลำดับไฟล์ว่าอันไหนก่อนอันไหนหลังที่จะต้อง Merge นับเป็นโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกและฉลาดมากๆ อีกด้วย

ETDA เผยผลสำรวจ มูลค่าอีคอมเมิร์ซไทยปี 58

ผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2558 ที่เติบโตขึ้นถึง 3.7 เปอร์เซ็นต์ คาดมีมูลค่ามากถึง 2.11 ล้านล้านบาท พร้อมตบท้ายงานด้วยเสวนาเรื่อง “ร่วมกันตีโจทย์เพื่อสร้างความพร้อมประเทศไทยให้เป็นผู้นำตลาด E-Commerce ใน AEC” ETDA เผยผลสำรวจ มูลค่าอีคอมเมิร์ซไทยปี 58 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) แถลงผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

ETDA เผยผลสำรวจ มูลค่าอีคอมเมิร์ซไทยปี 58

ETDA เผยผลสำรวจ มูลค่าอีคอมเมิร์ซไทยปี 58

พบว่า ในปี 2557 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ไทย มีมูลค่ากว่า 2.03 ล้านล้านบาท แบ่งออกเป็น มูลค่าขายที่ธุรกิจขายให้กับธุรกิจ (B2B) 1.23 ล้านล้านบาท, มูลค่าขายที่ธุรกิจขายให้กับผู้บริโภค (B2C) 0.41 ล้านล้านบาท และมูลค่าขายที่ธุรกิจขายให้กับภาครัฐ (B2G) 0.39 ล้านล้านบาท พร้อมคาดการณ์ปี 2558 เติบโตต่อเนื่อง 3.65% มูลค่าสูงถึง 2.1 ล้านล้านบาท

ETDA ดำเนินการสำรวจครั้งนี้ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติมูลค่าอีคอมเมิร์ซของประเทศไทยให้มีความครอบคลุมและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงให้หน่วยงานภาครัฐและองค์กรธุรกิจสามารถนำผลการสำรวจไปใช้ประกอบการวางนโยบายและแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้สามารถปรับตัวสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ Digital Economy ของรัฐบาล

สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA เปิดเผยว่า “การสำรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซมีความสำคัญ เพราะองค์กรภาคเอกชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนธุรกิจและแผนการตลาด เพื่อที่จะปรับตัวได้ทันในการก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ขณะที่ภาครัฐก็สามารถที่จะกำหนดนโยบายส่งเสริมได้อย่างเหมาะสม ทั้งยังเป็นประโยชน์แก่ผู้นำธุรกิจต่อการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ทาง ETDA ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้มาตลอด จึงทำการสำรวจข้อมูลดังกล่าวอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และเชื่อมั่นว่าข้อมูลสนับสนุนที่ดีจะมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้อีคอมเมิร์ซของประเทศเติบโตขึ้นทัดเทียมประเทศอื่น ๆ ได้”

ETDA ดำเนินการสำรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซจากกลุ่มตัวอย่างของผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการจำนวนรวมทั้งสิ้น 502,676 ราย โดยเริ่มจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนเมษายน – ตุลาคม 2558 เพื่อสำรวจมูลค่า อีคอมเมิร์ซในปี 2557 พร้อมทั้งศึกษาและคาดการณ์มูลค่าในปี 2558 ผลที่ได้พบว่า ปี 2557 ประเทศไทยมีมูลค่าอีคอมเมิร์ซ รวมทั้งสิ้น 2,033,493.4 ล้านบาท เป็นมูลค่าขายจากผู้ประกอบการ B2B จำนวน 1,234,226.18 ล้านบาท (60.69 %) ผู้ประกอบการ B2C จำนวน 411,715.41 ล้านบาท (20.25 %) และผู้ประกอบการ B2G จำนวน 387,551.76 ล้านบาท (19.06 %) โดยในส่วนของมูลค่าขายจากผู้ประกอบการ B2G จะมาจากมูลค่าที่ได้จากการสำรวจซึ่งเกิดจากผู้ประกอบการขายออนไลน์กับภาครัฐโดยตรง ไม่ผ่านวิธีการประมูลงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของภาครัฐ (e-Auction) จำนวน 7,496.30 ล้านบาท (0.37 %) อีกส่วนหนึ่งจะมาจากมูลค่าที่ได้จากการจัดซื้อจัดจ้างโดย e-Auction ที่ได้ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง จำนวน 380,055.46 ล้านบาท (18.69 %)

กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่า E-Commerce ในปี 2557 มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่

 • หมวดอุตสาหกรรมการให้บริการที่พัก 630,159.13 ล้านบาท (38.1%)
 • หมวดอุตสาหกรรมการผลิต 440,614.78 ล้านบาท (26.6%)
 • หมวดอุตสาหกรรมข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 264,863.87 ล้านบาท (16.02%)

ส่วนแนวโน้มมูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย ปี 2558 พบว่า เติบโตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยคาดว่ามีมูลค่าทั้งสิ้น 2,107,692.88 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าขายจากผู้ประกอบการ B2B จำนวน 1,230,160.23 ล้านบาท (58.32 %) มูลค่าขายจากผู้ประกอบการ B2C จำนวน 474,648.91 ล้านบาท (22.57 %) และมูลค่าขายจากผู้ประกอบการ B2G จำนวน 402,883.74 ล้านบาท (19.11 %)

กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการคาดการณ์มูลค่าในปี 2558 มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่

 • หมวดอุตสาหกรรมการให้บริการที่พักและอาหาร 658,909.76 ล้านบาท (38.4 %)
 • หมวดอุตสาหกรรมการผลิต 350,286.83 ล้านบาท (20.4 %)
 • หมวดอุตสาหกรรมการค้าปลีกและการค้าส่ง 325,077.48 ล้านบาท (19.0 %)

ทั้งนี้ จากการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น พบว่า มูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย (รวมมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐ) มีแนวโน้มการเติบโตในทิศทางที่ดีขึ้น โดยในปี 2558 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็น 3.65 % โดยมูลค่าขายจากผู้ประกอบการ B2C ในปี 2558 เติบโตเพิ่มขึ้นจาก ปี2557 คิดเป็น 15.29 % และมูลค่าขายจากผู้ประกอบการ B2G ในปี 2558 เติบโตเพิ่มขึ้นจาก ปี2557 คิดเป็น 3.96% แต่มีเพียงมูลค่าขายจากผู้ประกอบการ B2B ในปี 2558 ที่หดตัวลงจาก ปี2557 เพียงเล็กน้อย คิดเป็น 0.34 % ทำให้ตลาดอีคอมเมิร์ซยังคงเป็นธุรกิจที่น่าจับตามอง โดยมีผู้สนใจลงทุน ค้าขาย รวมถึงใช้บริการในปริมาณเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ในส่วนของการศึกษาเพื่อวิเคราะห์มูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยครั้งนี้ มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ 1) การสำรวจด้วยแบบสอบถามออนไลน์ (Online Survey) จากกลุ่มผู้ประกอบการที่มีมูลค่าการขายออนไลน์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 ล้านบาทต่อปี และ 2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (Face to Face Interview) กับกลุ่มผู้ประกอบการมีมูลค่าการขายออนไลน์มากกว่า 50 ล้านบาทต่อปี โดยได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน จัดแบ่งหรือแสดงผลออกมาเป็น 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ 1. การผลิต 2. การค้าปลีกและการค้าส่ง 3. การขนส่ง 4. การให้บริการที่พัก 5. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 6. การประกันภัย 7.ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 8. กิจการบริการด้านอื่น ๆ

ทั้งนี้ การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล้ รวมถึงการเพิ่มขึ้นในด้านการลงทุน ด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ จะส่งผลให้ในอนาคตธุรกิจอีคอมเมิร์ซยังคงมีแนวโน้มเติบโตไปได้อย่างมากขึ้นและยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในประเทศที่จะขยายช่องทางการค้าไปสู่รูปแบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคให้มีช่องทางเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกสบาย ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งมีนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในตลาดอีคอมเมิร์ซไทยเพิ่มมากขึ้นด้วย ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ไม่ซบเซาอีกต่อไป

RazerStore สาขาที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะเปิดตัวที่ประเทศไทย

Razer ผู้นำระดับโลกด้านอุปกรณ์เชื่อมต่อและซอฟต์แวร์สำหรับเกมเมอร์ที่โด่งดังที่สุดในขณะนี้ เตรียมเปิด RAZAER STORE สาขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีความมุ่งมั่นในการนำเสนอประสบการณ์เกมสุดพิเศษพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาชุมชนนักเล่นเกมในเมืองไทย เพื่อเป็นการฉลองความยิ่งใหญ่ของการเปิด RAZAER STORE BANGKOK แห่งนี้ RazerStore เตรียมมอบของขวัญสุดพิเศษให้แก่ชาว Razer ที่เข้าร่วมกิจกรรมเปิดร้านในครั้งนี้

RazerStore สาขาที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะเปิดตัวที่ประเทศไทย

RazerStore สาขาที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะเปิดตัวที่ประเทศไทย

ได้แก่ พบปะผู้นำเกมเมอร์ CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง Min-Liang Tan พร้อมปลื้ม & ทับทิม แห่ง VRZO ที่จะมาร่วมการเปิดงานและร่วมเล่นเกม Dota 2 กับแฟนๆ กิจกรรมร่วมสนุกแจกของรางวัล การแข่งขันประกวดคอสเพลย์ การเซ็นสัญญาทีมเกมเมอร์ชาวไทย Estrell ทีมกีฬา e-Sport ชั้นนำของประเทศไทย เข้าสู่ทีม Team Razer ! ทีมนักกีฬา e-sport ที่โด่งดังที่สุดในโลกทีมหนึ่ง นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานยังมีโอกาสได้ปะลองฝีมือแข่งขันเกมกับทีม Estrell พร้อมรับของรางวัลมากมาย

รายละเอียดกิจกรรม

 • กิจกรรมแจกรางวัล – Razer บูธแจกของรางวัล ทุกๆชั้นในห้างเซ็นทรัลเวิลด์ ให้บรรดาแฟนๆ ได้ร่วมทำภารกิจตั้งแต่ชั้นที่ 1 จนถึงชั้นที่ 4 โดยผู้ที่สามารถบรรลุภารกิจทั้ง 4 ด่าน จะได้รับของที่ระลึกรุ่นลิมิเต็ดจาก Razer ไปครอง!
 • ของขวัญสุดเซอร์ไพรส์ – แฟน Razer ที่นำอุปกรณ์ Razer คู่ใจมาโชว์เพื่อแสดงว่าคุณคือสาวกตัวจริงอาจมีสิทธิ์ลุ้นเป็นเจ้าของรางวัลสุดพิเศษอีกด้วย
 • สัมผัสตัวจริงของผู้นำเกมเมอร์ CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง Min-Liang Tan ซึ่งจะมาเป็นประธานเปิดร้าน ทักทายและแจกลายเซ็นให้กับแฟนๆ Razer แบบใกล้ชิด และพบกับ ปลื้ม & ทับทิม แห่ง VRZO ที่จะมาร่วมการเปิดงานและร่วมเล่นเกม Dota 2 กับแฟนๆครั้งนี้ด้วย
 • ประกวดคอสเพลย์ – ประกวดคอสเพลย์ชุดที่มั่นใจที่สุด เพื่อลุ้นรับสุดยอดเกมมิ่งเกียร์และของรางวัลรวมทั้งหมด 20 ชิ้น
 • พิธีเซ็นต์สัญญา – ร่วมเป็นสักขีพยานครั้งสำคัญของทีมเกมเมอร์ปั้นดินเป็นดาวมา ระหว่าง Estrell ทีม e-sport ชั้นนำของไทย กับ Min-Liang Tan, CEO ของ Razer เพื่อเข้าร่วม Team Razer !

ปะลองฝีมือเกม – กิจกรรม Mini Tournament แข่งขันกับทีม Estrell ทีม e-Sport ชั้นนำของประเทศไทย ให้เลือกแข่งได้หลายเกม อาทิเช่น Point Blank , FIFA Online 3 ใครเอาชนะได้ เรามีของรางวัลมอบให้แน่นอน และกิจกรรมมอบ Item Code ปืน DTA-SRS Razer Edition ของเกม Infestation Thailand กับผู้ที่ได้คูปองจากงาน TGS Big Festival 2015 ที่ผ่านมา

RemoveIT Pro โปรแกรมสแกนไวรัส ตรวจจับสปายแวร์

หลายคนคงเคยเจอกับไวรัสตัวป่วนหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น สปายแวร์ (Spyware), เวิร์ม (Worm), โฆษณา (Advertising), เมล์แวร์ (Malware) ที่คอยก่อกวนการใช้งานของคุณอยู่เป็นประจำ บางครั้งอาจทำให้เครื่องค้าง จอฟ้า ใช้งานไม่ได้เลย ทำให้เราปวดหัวมากๆ ยิ่งเวลาเร่งรีบด้วยแล้วก็วุ่นวายสุดๆ เลยละ จะให้หาคอมใหม่ใช้งานบางทีมันก็ไม่ได้ เลยต้องหาโปรแกรมสแกนไวรัสมาใช้งาน มันจะง่ายขึ้นและแก้ไขได้ดีด้วยโปรแกรมสแกนไวรัส RemoveIT Pro เป็นโปรแกรมขนาดเล็กที่คุณภาพเกินตัวเลยละ ทั้งยังติดตั้งง่ายและใช้งานง่ายด้วยปุ่มเดียวซะด้วย เราไปดูคุณสมบัติของมันกันดีกว่าว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง

RemoveIT Pro โปรแกรมสแกนไวรัส ตรวจจับสปายแวร์

RemoveIT Pro โปรแกรมสแกนไวรัส ตรวจจับสปายแวร์

 • ไฟล์มีขนาดเล็กกะทัดรัด ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก
 • ประสิทธิภาพการทำงานสูง ช่วยให้เครื่องของคุณปลอดภัยหายห่วง
 • ทำความสะอาดกำจัด Malware, Spyware, Adware, และ Worms ได้มากสูงถึง 95%
 • มีระบบโปรแกรม อัพเดทอัตโนมัติ (Live Auto Update)
 • ตรวจจับสแกน Virus, Adware , Spyware อัตโนมัติ
 • รองรับการ อัพเดท ฐานข้อมูล อย่างเต็มรูปแบบผ่านอินเตอร์เน็ต
 • หากตรวจเจอ Virus สามารถจัดการ ได้โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับไฟล์ของคุณ
 • ดาวน์โหลดฟรีจากเว็บไซต์ผู้พัฒนา

ด้วยความสามารถของโปรแกรมตัวนี้ ทำงานได้อย่างรวดเร็วทั้งยังมีหน้าตาที่ใช้งานได้สะดวกสุดๆ ซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าโปรแกรมไรชื่อเสียง ไม่เห็นหน้าใช้งาน แล้วมันจะเชื่อถือได้มั้ย จะมีไวรัสติดมาฝังเครื่องอีกรึป่าว บอกได้เลยว่าตัดความคิดตรงนี้ไปได้เลย เพราะโปรแกรมตัวนี้สามารถสแกนไวรัสได้มากกว่า 100 ตัว มีฟังก์ชั่นการทำงานที่คุณเองสามารถตั้งค่าได้ว่า ถ้าเจอไวรัสต้องกำจัดทิ้งเลยหรือเปล่า หรือต้องแจ้งเตือนให้คุณทราบก่อบว่าจะกำจัด แก้ไข เลยไม่ต้อง และที่ขาดไม่ได้เลยคุณสามารถอัปเดทฐานข้อมูลไวรัสได้ด้วยตัวคุณเอง

นอกจากนี้หน้าตาโปรแกรมยังรวบรวมเมนูไว้ในหน้าเดียวเพื่อง่ายต่อการใช้งานปุ่มต่างๆ ทั้งยังมีฟีเจอร์ (Features) ที่สามารถตัดการทำงานของโปรแกรมที่ค้างอยู่ได้ด้วย (Process Manager) หรือจะจัดการเกี่ยวกับโปรแกรมที่แสดงอยู่บนแถบสตาร์ทอัพ (Startup) เลือกโปรแกรมที่ต้องการแสดงหรือปิดการใช้งาน ทั้งยังนำโปรแกรมที่ลบการติดตั้งออกไปแล้วและยังหลงเหลือไฟล์อยู่ออกไปได้เช่นกัน ที่สำคัญโปรแกรมนี้สามารถแสดงรายงาน (Report) ออกมาได้ทั้งแบบไวรัส (Report Virus) และรายงานแบบบัคของโปรแกรมที่ใช้งาน (Report Bug) หรือหากต้องการไฟล์ทั้งหมดก็สามารถสั่งปริ้นออกมาได้ทันที โดยไม่ต้องกดทีละเมนูให้เสียเวลาเลย แน่นอนโปรแกรมตัวนี้ไม่เปลืองทรัพยากรเครื่องในการใช้งาน ให้คุณสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณได้เต็มประสิทธิภาพ ไม่รบกวนการใช้งานทั่วไปสักนิดเดียว ไม่ว่าจะเล่นเกมส์ ดูหนัง ฟังเพลง แต่งรูป เป็นต้น

Baidu Browser โฉมใหม่ เพิ่มฟีเจอร์เอาใจคนไทย

ไป่ตู้ บริษัทไอทีชั้นนำและเสิร์ชเอนจินอันดับหนึ่งของประเทศจีน เปิดเผยว่า ได้ทำการอัพเกรดแอพพลิเคชั่นเว็บเบราว์เซอร์ท่องโลกอินเทอร์เน็ต สำหรับโทรศัพท์มือถือระบบปฎิบัติการแอนดรอย์ ไป่ตู้ เบราว์เซอร์ (Baidu Browser) คลิกที่นี่ ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการใช้งานของผู้ใช้คนไทยให้สามารถติดตามข่าวสาร เทรนด์ที่น่าสนใจได้อย่างสะดวกง่ายดายครอบคลุมทุกสถานการณ์

Baidu Browser โฉมใหม่ เพิ่มฟีเจอร์เอาใจคนไทย

Baidu Browser โฉมใหม่ เพิ่มฟีเจอร์เอาใจคนไทย

ไป่ตู้ เบราว์เซอร์ (Baidu Browser) ได้ปรับ User Interface (UI) แอพพลิเคชั่นรูปแบบใหม่ให้มีความสวยงามดูทันสมัยมากขึ้น แต่ยังคงการใช้งานที่สะดวกง่ายดายไว้เช่นเดิม โดยหน้าโฮมเพจมีการรวบรวมเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เข้าเป็นประจำ เพื่อให้สะดวกต่อการเข้าใช้งาน สามารถปรับ หรือเพิ่มเติมเว็บได้ตามความต้องการ อีกทั้งคัดสรรรวบรวมข่าวสาร วีดีโอ ที่น่าสนใจ รวมถึงเทรนด์ที่กำลังเป็นกระแสอยู่มาให้ติดตามกันอย่างใกล้ชิด ที่สำคัญเอาใจผู้ใช้งานคนไทยด้วยบริการตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ใช้งานได้อย่างง่ายสุดๆ เพียงกรอกหมายเลขสลากกินแบ่งแล้วกดปุ่มตรวจสอบเพียงเท่านี้ก็จะทราบผลได้อย่างทันที

แอพพลิเคชั่น ไป่ตู้ เบราว์เซอร์ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถท่องโลกอินเทอร์เน็ตในรูปแบบที่เป็นตัวของตัวเองได้จากหน้าโฮมเพจ และเต็มไปด้วยประสิทธิภาพที่เหนือระดับค่ามาตรฐานอุตสาหกรรมในการทดสอบการรองรับ HTML5, SunSpider และ V8 ซึ่งฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่ได้เพิ่มเติมเข้ามา ทำให้การท่องเว็บไซต์บนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ ผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้น เร็วขึ้น และสนุกสนานมากยิ่งขึ้น และทางโมโบมาร์เก็ต (MoboMarket) หนึ่งในตลาดแอปพลิเคชั่นระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก คลิกที่นี่ มาพร้อมคุณสมบัติที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาแอปพลิเคชั่นที่ถูกใจในวิธีที่สะดวกง่ายดายมากขึ้น ด้วยการคัดสรรและนำเสนอ เกม แอปฟรี! ที่มีคุณภาพสูงมากกว่า 500,000 รายการ ในครั้งนี้ได้ทำการอัพเกรดเวอร์ชั่นครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเพิ่มฟั่งก์ชั่นการทำงานและคอนเทนท์ยอดเยี่ยมใหม่ๆ มากมาย เพื่อให้ผู้ใช้รู้สึกสนุกสนานไปกับการค้นหาแอปที่ชื่นชอบ
ทางทีมงานและนักวิจัยพยายามพัฒนาที่จะทำให้ โมโบมาร์เก็ต (MoboMarket) ให้มีคุณภาพที่ดียิ่งๆ ขึ้น ซึ่งในตลอดระยะเวลาได้มีการวิจัยและพิจารณาเชิงลึกเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของตลาดแอปพลิเคชั่น ทำให้ค้นพบความต้องการ และได้เพิ่มเติมคุณสมบัติให้ โมโบมาร์เก็ต โดดเด่นเต็มไปด้วยประสิทธิภาพ ดังนี้

 • User Interface (UI) รูปแบบใหม่ การปรับโฉมรูปแบบ UI ใหม่ เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานให้แก่ผู้ใช้ ซึ่งแต่ละส่วนของ MoboMarket จะมีความทันสมัย และสวยงามมากขึ้น
 • ระบบบัญชีและการสะสมแต้ม ด้วยระบบบัญชีและการสะสมแต้มทำให้ผู้ใช้สามารถเป็นเจ้าของบัญชีส่วนตัว การลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย และการสะสมแต้มเพื่อไว้แลกของรางวัลสุดพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้รู้สึกเพลิดเพลินสนุกสนานไปกับ MoboMarket ได้มากยิ่งขึ้น
 • ฟอรั่มสำหรับกลุ่มผู้ใช้ เพิ่มฟอรั่มหรือบอร์ดสำหรับชุมชนผู้ใช้งาน เพื่อให้เป็นสถานที่อันยอดเยี่ยมในการค้นหาแอปสนุกๆ ใหม่ๆ และยังเป็นช่องทางสำหรับคอเกมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมที่ชื่นชอบ
 • เพิ่มเนื้อหาที่ตอบโจทย์และเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้มากขึ้น โดยการอัพเกรดครั้งนี้จะมีเนื้อหาสำหรับผู้ใช้ที่หลากหลายมากขึ้น นอกเหนือจาก เกม แอป และวอลเปเปอร์คุณภาพสูงแล้ว ยังมีความน่าตื่นเต้นอีกมากมายที่รอให้คุณได้เข้าไปค้นหาอีกด้วย

Lenovo PHAB Plus นิยามใหม่แห่งการผสมผสานสมาร์ทโฟน

เลอโนโวเปิดตัว Lenovo PHAB Plus แฟบเล็ตดีไซน์ระดับพรีเมี่ยมที่สามารถใช้งานง่ายแค่เพียงมือเดียว จึงหมดความจำเป็นในการเลือกระหว่างสมาร์ทโฟน หน้าจอใหญ่ราคาแพงหรือแท็บเล็ตขนาดจิ๋ว ด้วยหน้าจอขนาดเหมาะมือที่ 6.8 นิ้ว และยังมาพร้อมกับแบตเตอรี่สุดอึดและฟีเจอร์สำหรับความบันเทิงอีกด้วย

Lenovo PHAB Plus นิยามใหม่แห่งการผสมผสานสมาร์ทโฟน

Lenovo PHAB Plus นิยามใหม่แห่งการผสมผสานสมาร์ทโฟน

เลอโนโวตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มมิลเลนเนียล ซึ่งนิยมดีไวซ์ที่มีหน้าจอขนาดใหญ่ แต่ในขณะเดียวกัน พวกเขาก็พบปัญหาในการพกพาแท็บเล็ตที่ทำให้การคล่องตัวลดลง ในฐานะที่ เลอโนโว เป็นผู้นำด้านตลาดพีซี และตลาดแท็บเล็ต เราจึงได้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้น ด้วยการผสมผสานความสามารถของแท็บเล็ตในขนาดของสมาร์ทโฟนเพื่อเพิ่มความคล่องตัว ซึ่งตัวเครื่องที่โฉบเฉี่ยวในสไตล์ เมทัลลิค ยูนิ บอดี้ นั้นมาพร้อมหน้าจอแบบ Full HD ที่สามารถใช้งานง่ายแค่เพียงมือเดียว และนำเสนอประสบการณ์การชมภาพและเสียงที่ยอดเยี่ยม ภายในราคาที่เข้าถึงได้ง่าย

คุณใช้สมาร์ทโฟนโทรออกครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่? ทุกวันนี้การใช้อินเตอร์เน็ต, เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์ค, ฟังเพลง และเล่นเกม เป็นสิ่งที่ผู้ใช้สมาร์ทโฟนทำมากกว่าการโทร จึงทำให้เส้นแบ่งคุณลักษณะของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตบางลง เป็นการตอบสนองความต้องการในตลาดแฟบเล็ต ด้วยการสร้างดีไวซ์สุดเจ๋งจากการผสมผสานสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่ลงตัว

ตอบสนองการใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยการรองรับระบบสองซิมและ 4G LTE จึงทำให้ผู้ใช้งานไว้วางใจในการเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือต่างประเทศ โดยมาพร้อมระบบปฏิบัติการ Android™OS v5.0 (Lollipop) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับการเชื่อมต่อที่ราบรื่น ทางด้านการถ่ายภาพและวิดีโอก็ทรงพลังไม่แพ้กัน มาพร้อมกับกล้องหลัง 13 ล้านพิกเซลและกล้องหน้า 5 ล้านพิกเซลที่จะทำให้ได้ภาพถ่ายออกมาคมชัดโดยไม่ต้องตั้งค่าใดๆ พาโนเซลฟีและแฟลชแบบ dual-LED ที่จะทำให้ภาพถ่ายนั้นมีสีที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติและมีชีวิตชีวาเหมือนกับโทนสีผิว นอกจากนี้ การตั้งค่า Low Light จะทำให้ภาพมีความสว่างสดใสขึ้นแม้จะมีแสงน้อยก็ตาม

การออกแบบของ PHAB Plus ก็น่าสนใจเหมือนกับคุณสมบัติ ด้วยตัวเครื่องแบบ ยูนิ บอดี้ ขอบมนและปุ่มกดที่เงางาม โดยทั้งหมดผลิตมาจากอลูมิเนียมน้ำหนักเบาและคงทน มีวางจำหน่ายทั้งหมดสามสีคือ Gunmetal Grey, Titanium Silver และ Honey Gold เอาใจสาวกความบันเทิง มาพร้อมกับหน้าจอขนาด 6.8 นิ้ว แสดงผลแบบ Full HD ด้วยความละเอียด 326ppi การรองรับเนื้อหาแบบ HD รวมถึงรูปภาพ, ภาพยนตร์ และเกม ด้วยหน่วยความจำ 32 GB ผู้ใช้สามารถรับประสบการณ์มัลติมีเดียที่มีประสิทธิภาพในมือของพวกเขา นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยี In-Plane Switching (IPS) ที่การันตีมุมมองภาพที่กว้างเป็นพิเศษ ซึ่งเพิ่มความชัดเจนและสีสันที่มีชีวิตชีวาสำหรับการรับชมวิดีโอและการเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์ค
ประสบการณ์การรับชมคงไม่สมบรูณ์แบบหากไม่มีระบบเสียงที่ดีพอ Lenovo PHAB Plus นำเสนอระบบเสียงเสมือนโรงหนังด้วยระบบเสียง Dolby Atmos® Sound ที่จะทำให้ผู้ใช้ได้สามารถรับฟังเสียงได้รอบทิศทางและความสามารถในการอัดเสียงระดับ 5.1 สำหรับการถ่ายวิดีโอ ยังมาพร้อม Smart Amplifier ซึ่งเสียงดังกว่าในสมาร์ทโฟนทั่วไปถึงสองเท่า ยังเอาใจเหล่าเกมเมอร์ด้วยชิป Qualcomm Snapdragon 615 octa-core ที่มีหน่วยความจำ 32 GB เพื่อประการณ์การเล่นเกมที่เหนือระดับ มั่นใจได้เลยว่าคุณจะพบกับการใช้งานที่ราบรื่นและเสมือนจริงอย่างแน่นอน ฉีกตัวออกมาจากการเป็นแฟบเล็ตแบบดั้งเดิม ด้วยฟีเจอร์สำหรับการใช้งานมือเดียวและระยะการใช้งานของแบตเตอรี่
โดยฟีเจอร์ดังกล่าวสามารถรองรับการใช้งานจากผู้ใช้ที่ถนัดทั้งมือซ้ายและมือขวาได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานในมือเดียว ทำให้การใช้แฟบเล็ตสะดวกไปอีกขั้น ผู้ใช้สามารถกดย้ำสองครั้งเพื่อเปิดหน้าจอ, กดค้างบนหน้าจอส่วนใดก็ได้เพื่อถ่ายภาพ, เขย่าเพื่อล็อค, สร้างแป้นพิมพ์สำหรับการพิมพ์มือเดียว และยังสามารถรับสายผ่านการสั่งด้วยเสียงอีกด้วย เมื่อมาถึงการใช้งานแบตเตอรี่มีแบตเตอรี่ความจุถึง 3,500 mAh และแพลตฟอร์มที่ควบคุมอุณหภูมิภายในเครื่อง ทำให้สามารถใช้โทรได้นานถึง 24 ชั่วโมง และแสตนบายเครื่องยาวนานถึง 20 วัน วางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2558 ที่ตัวแทนจำหน่ายเลอโนโว และตัวแทนจำหน่ายมือถือชั้นนำ ทั่วประเทศ ในราคา 11900 บาท

โปรแกรม iTunes ฟังเพลงและจัดการ iPhone iPad ในตัวเดียว

สำหรับคนที่ใช้สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ของค่าย Apple ไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad, iPod Touch, Macbook และอื่นๆ สามารถใช้ โปรแกรม iTunes คอยจัดการเพลง หรือ Sync ข้อมูลต่างๆ เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ (Contact) รูปภาพ (Images) คลิปวีดีโอ (Video Clip) ข้อมูลแอพพลิเคชั่น (Application Data) และข้อมูลอื่นๆ ภายในเครื่อง สามารถสั่งซื้อเพลงที่ต้องการผ่านระบบ Music Online และฟังวิทยุออนไลน์ (Radio Online) ได้ด้วย มันใช้เปิดฟังเพลงด้วยตัวมันเองบนเครื่อง PC หรือ Mac ได้สบาย

โปรแกรม iTunes ฟังเพลงและจัดการ iPhone iPad ในตัวเดียว

โปรแกรม iTunes ฟังเพลงและจัดการ iPhone iPad ในตัวเดียว

โดยภายใน โปรแกรม iTunes นี้จะมีคลังเพลง (Library) ให้คุณได้จัดการกับดนตรี เสียงเพลง ภาพยนตร์ หรือความบันเทิงอื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถ RIP แผ่นจากแผ่นซีดี (Audio CD) เข้าไปเก็บลงคลังเพลง (Music Library) พร้อมกับการ สร้างอัลบั้มโปรด และดูภาพยนต์จากโปรแกรมนี้ได้อีกด้วย ซึ่งมันรองรับไฟล์ได้หลายสกุลไฟล์เลย เช่น MP4, AVI, WMV, MKV, MOV เป็นต้น

ในปัจจุบันได้อัพเดทมาถึงเวอร์ชั่น 12.3.0 ที่รองรับการใช้งานกับ iOS9.0 ที่เปิดตัวให้ดาวน์โหลดเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา รวมถึงฟีเจอร์อื่นๆ ให้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น แน่นอนการปรับเปลี่ยนครั้งนี้สามารถใช้งานร่วมกับ Mac OS X El Capitan ที่เพิ่งออกจำหน่ายมาไม่นานนี้ และปรับปรุงการทำงานของ Apple Music ในส่วนของ VoiceOVer ให้ดียิ่งขึ้น เรียกได้ว่าถ้าหากคุณมีโปรแกรมนี้ติดเครื่องคุณ จะทำให้คุณสนุกกับการฟังเพลงและจัดการสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตอย่างแน่นอน สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานฟรีจากเว็บไซต์ผู้พัฒนาได้เลย

Whoscall แอพพลิเคชั่นอัจฉริยะ ช่วยกรองเบอร์โทรแปลกหน้า

ทุกวันนี้การใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตประวันไปแล้ว ตั้งแต่การเรียนยาวไปจนถึงการทำงาน บางครั้งการให้เบอร์โทรเพื่อติดต่องานมากจนไม่สามารถจำได้ว่าเราให้ใครไปบ้าง เราอาจโดนก่อกวนจากพวกโรคจิตหรือบริษัทประกัน ฯลฯ ที่จะกวนใจทำให้คุณไม่อยากจะรับสายเวลาเห็นเบอร์ที่ไม่คุ้นเคยโทรเข้ามา วันนี้เรามีแอพพลิเคชั่นมาแนะนำในการตรวจสอบเบอร์โทรเหล่านั้นกันนั่นคือ Whoscall แอพพลิเคชั่นอัจฉริยะ ช่วยกรองและจัดการสายเรียกเข้านั่นเอง ซึ่งทางผู้พัฒนาแอพฯ ตัวนี้ได้เปิดเผยว่า 53% ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนชาวไทยนั้น ในแต่ละวันจะได้รับสายเรียกเข้าจากเบอร์ที่ไม่รู้จักอย่างน้อยวันละ 1 สาย

Whoscall แอพพลิเคชั่นอัจฉริยะช่วยกรองเบอร์โทรแปลกหน้า

Whoscall แอพพลิเคชั่นอัจฉริยะ ช่วยกรองเบอร์โทรแปลกหน้า

แอพพลิเคชั่น Whoscall ได้รวบรวมข้อมูลมาจากกลุ่มผู้ใช้งาน สมุดหน้าเหลือง รวมทั้งข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต เพื่อนำมาระบุหมายเลขที่โทรเข้าและช่วยกรองสายเรียกเข้าที่ไม่ต้องการรับได้ในทันที ยูทิง ลิว ผู้จัดการประจำประเทศไทยของ Whoscall กล่าวว่า “ด้วยจำนวนผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั้น ไม่ได้หมายความว่าผู้ใช้งานต้องการที่จะคุยกับทุกสายเรียกเข้าที่โทรเข้ามา การที่ผู้ใช้นั้นสามารถกรองสายเรียกเข้าโดยเฉพาะการโทรก่อกวนและการโทรขายสินค้า เป็นวิธีที่จำเป็นที่จะช่วยจัดการการทำงานและช่วยให้มีสมาธิกับสิ่งที่ต้องทำมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้เวลาร่วมกับครอบครัวและเพื่อน หรือการประชุมโดยไม่ถูกรบกวน”

Whoscall มีฐานข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ทั่วโลกมากกว่า 700 ล้านหมายเลข ซึ่งทำให้ Whoscall สามารถระบุหมายเลขบริษัทและหมายเลขต่างๆ ได้จากการช่วยเหลือกันของกลุ่มผู้ใช้ โดยระบุและแชร์ที่มาของสายเรียกเข้า ทำให้ผู้ใช้สามารถกรองหมายเลขเรียกเข้าได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนการรับสายในทุกๆครั้ง แอพพลิเคชั่นนี้ยังมีฟีเจอร์การจัดการสายเรียกเข้าอื่นๆ อาทิเช่น การบล็อคสายเรียกเข้า และยังสามารถปรับและจัดการข้อมูลของสายเรียกเข้า เพื่อเลือกแสดงข้อมูลที่ต้องการแสดงบนหน้าจอได้ จากความสามารถที่หลากหลาย ทำให้แอพพลิเคชั่นนี้ได้รับรางวัลการันตีความยอดเยี่ยมอีกด้วย

นอกจากนี้ Whoscall ยังสามารถให้ผู้ใช้แต่ละคนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือ ฟีดแบ็ค ของหมายเลขแต่ละหมายเลข ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้รายอื่นอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ใช้มีสายเรียกเข้าจากเบอร์ขายสินค้าทางโทรศัพท์ ผู้ใช้สามารถรายงานข้อมูลและข้อมูลนี้จะถูกเก็บไว้บนฐานข้อมูล เมื่อ Whoscall ได้รับการแท็กหมายเลขนี้หลายๆครั้ง ระบบจะแจ้งเตือนผู้ใช้คนอื่นๆเมื่อมีหมายเลขนี้โทรเข้า และ นำข้อมูลมาแยกเก็บไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้รายอื่นต่อไป

ยูทิง ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ เราได้ทุ่มเทเวลาอย่างเต็มที่เพื่อทำให้แอพพลิเคชั่นนี้ง่ายต่อการใช้งาน และปรับฟีเจอร์ต่างๆให้เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศไทย เพื่อที่จะช่วยให้ผู้ใช้แต่ละคนสามารถทราบถึงสายเรียกเข้าที่ไม่รู้จัก อีกทั้งมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน” โดยความสามารถคร่าวๆ ของมัน คือการแสดงรายชื่อและเบอร์โทรว่ามาจากที่ไหน ประเทศอะไร ได้จดทะเบียนเบอร์นี้ในนามใคร และบริษัทเครือข่ายไหนอีกด้วย (ในประเทศไทยได้แก่ True, Dtac, AIS) และความสามารถอีกอย่างของมัน คือ การบล็อค (Block Number) เบอร์โทรที่คุณไม่ต้องการให้โทรหาคุณได้ด้วย มั่นใจได้เลยว่าเบอร์เหล่านั้นจะไม่มากวนใจคุณอีกยกเว้นว่าเค้าจะเปลี่ยนเบอร์ใหม่โทรมาหาคุณอะนะ ทั้งยังรองรับกับสมาร์ทโฟน (Smartphone) ทุกรุ่น หากใครสนใจแอพพลิเคชั่นดีๆ ตัวนี้สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากเว็บไซต์ผู้พัฒนาบนสมาร์ทโฟนทั้งแอนดรอยด์ (Android), ไอโอเอส (iOS), วินโดว์โฟน (WindowsPhone)

ZenPower แบตเตอรี่สำรองขนาดเท่าบัตรเครติด

สำหรับผู้ที่มีปัญหาแบตเตอรี่มือถือไม่เพียงพอ ต้องคอยหาที่ชาร์จอยู่เสมอ และกำลังมองหาแบตเตอรี่สำรองที่น้ำหนักเบา พกพาสะดวก เอซุสมีข่าวดี คือคุณสามารถเป็นเจ้าของพาวเวอร์แบงค์ ASUS ZenPower ความจุ 10,050 mAh ได้แล้ว โดยสามารถสั่งจากเว็บไซต์ซื้อขายออนไลน์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยอย่าง Lazada ซึ่งจะเริ่มการแฟลชเซลส์แบบเอ็กคลูซีฟเป็นครั้งแรกในวันที่ 21 สิงหาคมที่จะถึงนี้ ในราคาเพียง 849 บาท จัดจำหน่ายผ่านทาง www.lazada.co.th ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. เท่านั้น โดยจะมีสีให้เลือกก่อน 2 สี คือ สีเงินและสีทอง ส่วนสำหรับสีฟ้า ชมพู และดำ จะตามมาในภายหลัง ซึ่งสีดำจะมีราคา 899 บาท

ZenPower แบตเตอรี่สำรองขนาดเท่าบัตรเครติด

ZenPower แบตเตอรี่สำรองขนาดเท่าบัตรเครติดขนาดกะทัดรัดรุ่นแรกของโลก

ความโดดเด่นของแบตเตอรี่สำรองนี้ก็คือดีไซน์ที่บางเบา กะทัดรัด โดยมีขนาดแค่บัตรเครดิตเท่านั้น จึงสามารถจับได้ถนัดมือ นับเป็นแบตเตอรี่สำรองเครื่องแรกของโลกก็ว่าได้ที่มีความจุสูง ในขนาดที่พกพาสะดวกมาก” มร. เจฟฟ์ โล ยังกล่าวต่อว่า “ไม่ใช่เพียงแค่รูปลักษณ์ที่ออกแบบมาให้ตอบโจทย์ผู้ใช้มากที่สุด แต่เรายังคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ โดยมีเทคโนโลยี ASUS PowerSafe ที่ช่วยควบคุมอุณหภูมิและกระแสไฟให้ได้มาตรฐาน

ทาง Asus ได้มีความตื่นเต้นเป็นอย่างมาก สำหรับการแฟลชเซลส์สุดเอ็กคลูซีฟในครั้งนี้ ซึ่ง ASUS ZenPower เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ลาซาด้าภูมิใจนำเสนอ เพื่อแสดงให้เห็นว่า เรามีความตั้งใจที่จะนำเอาผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม ให้แก่ลูกค้าของเรา นอกจากนี้แล้ว ลาซาด้ายังมาพร้อมผลิตภัณฑ์สินค้าหลายประเภทครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า รูปแบบการชำระเงินที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นบริการชำระเงินออนไลน์ หรือการเก็บเงินปลายทาง และการเอาใจใส่ดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งการันตีว่า ลาซาด้าเป็นห้างสรรพสินค้าออนไลน์อันดับหนึ่งในใจของนักช้อป ที่มองหาความสะดวกสบายในการช้อปปิ้งทุกที่ ทุกเวลา

ASUS ZenPower มาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ 10,050 mAh ด้วยความจุนี้ จึงสามารถชาร์จอุปกรณ์เคลื่อนที่ สมาร์ทดีไวซ์ต่างๆ ได้มากกว่า 1 รอบ ทั้งยังสามารถจ่ายกระแสไฟเพื่อชาร์จอุปกรณ์ได้สูงสุดถึง 2.4A ช่วยให้การชาร์จเป็นไปได้อย่างรวดเร็วทันใจ เพื่อให้รองรับต่อรูปแบบการใช้งานอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ของผู้ใช้งานในปัจจุบัน ช่วยเพิ่มระยะเวลาการใช้งาน โดยไม่จำเป็นต้องหาปลั๊กไฟเพื่อชาร์จระหว่างวันอีกต่อไป

นอกจากด้านพลังงานแล้ว จุดเด่นอีกข้อก็คือรูปลักษณ์ที่สวยงาม และแข็งแรง ด้วยการเลือกใช้วัสดุภายนอกเป็นอลูมิเนียมอะโนไดซ์น้ำหนักเบา น้ำหนักโดยรวมเพียง 215 กรัม ขนาดกะทัดรัด ทำให้คล่องตัวทั้งขณะพกพา หรือระหว่างการใช้งานก็เข้ากับรูปมือ จึงจับได้กระชับและสะดวกเวลาใช้งาน อีกทั้งยังได้รับการออกแบบให้มีรูปลักษณ์ที่หรูหราในแบบของ Zen ให้ความรู้สึกพรีเมียมทุกครั้งที่หยิบขึ้นมาใช้งาน สามารถถือคู่กับอุปกรณ์ที่ชาร์จอยู่ได้ในทุกสถานการณ์

ที่สำคัญ แบตเตอรี่สำรองของเอซุสมาพร้อมกับเทคโนโลยี ASUS PowerSafe ที่เป็นเอกสิทธิ์หนึ่งเดียวของเรา ช่วยควบคุมทั้งอุณหภูมิขณะใช้งาน ควบคุมการจ่ายและรับกระแสไฟขณะชาร์จ รวมถึงช่วยป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรด้วย อีกทั้งยังผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลจาก Japan Electronic Information Technology Association (JEITA) เพื่อให้คุณสามารถชาร์จอุปกรณ์ได้อย่างราบรื่นไร้กังวล

MAGIX Music Maker สร้างเพลงออกมาแบบใจคิด

คนที่ชอบการฟังเพลงหลงไหลในเสียงเพลงหลาบแนว หรือคนที่คลุกคลีอยู่กับดนตรีเป็นประจำ มักจะนึกเมโลดี้หรือจังหวะสนุกๆ ของตัวเองขึ้นมาเล่นๆ บางครั้งก็ดูจะเลวร้ายบ้างที่คิดออกมา แต่บางครั้งถ้าเสียงมันดีก็อยากจะจดจำไว้ หรือ สร้างมันขึ้นมาเพื่อเตือนความจำจังหวะเหล่านั้นในการนำไปใช้ครั้งหน้า แล้วจะทำยังไงดีละให้เขียนลงในกระดาษก็คงไม่ทนทานสักเท่าไร แล้วถ้าบันทึกในเครื่องดนตรีละก็ใช่ว่าทุกชิ้นมันจะทำได้ซะทั้งหมดนี่นา งั้นทำในเครื่องคอมพิวเตอร์น่าจะดีกว่าแต่จะใช้โปรแกรมอะไรดีละ ง่ายๆ เลยกับการสร้างเพลงด้วยโปรแกรม MAGIX Music Maker ที่เปิดให้คุณสร้างเพลงออกมาแบบใจคิด นึกอะไรออกคีย์โน็ตเข้าไปก็ได้เมโลดี้ที่ต้องการทันที

MAGIX Music Maker สร้างเพลงออกมาแบบใจคิด

MAGIX Music Maker สร้างเพลงออกมาแบบใจคิด

ต้องแนะนำกันคร่าวๆ ก่อนกับโปรแกรมนี้มันมีชื่อว่า MAGIX Music Maker เป็นโปรแกรมสายพันธุ์เยอรมัน (Germany) ส่วนผู้พัฒนาและออกแบบโปรแกรมนี้เป็นค่าย MAGIX นั่นเอง มองเผินๆ ตัวมันเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายมากด้วยหน้าตาโปรแกรม (Interface) ที่ทันสมัยสีสันเพียบ แบ่งโซนการใช้งานออกเป็นสัดส่วนไม่เละเทะ หากไม่มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรมมาก่อนก็หายห่วงเลย เพราะโปรแกรมสอนการใช้งานในตัวด้วยทำให้เข้าใจได้รวดเร็วมากขึ้น ในตัวโปรแกรมจะมีฟังก์ชั่นในการใส่เพลง พร้อมกับเสียงเครื่องดนตรีเสมือน (Virtual Instruments) และลูกเล่นของเสียงต่างๆ (Sound Effects) ตลอดจนคลิปเสียงสั้นๆ มากมายให้เลือกใช้ประกอบในเพลงได้ง่ายและสะดวก

หรือการสร้างเสียงวนซ้ำๆ อย่าง Sounds Loops ใส่เข้าไปในเพลงได้มากกว่า 3,000 แบบเลย มันมีเสียงดนตรีสำเร็จรูป (Sound Pools) ให้เลือกใช้มากกว่า 90 แบบที่จะมาทำให้การแต่งเพลงของคุณสนุกมากขึ้น ทั้งยังมีเครื่องดนตรีหลากหลายประเภทให้เลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็น กีต้าร์ เปียโนไฟฟ้า ชุดกลอง หรือเสียงดนตรีปาก (BeatBox) เป็นต้น นอกจากความสามารถพวกนี้แล้วหากต้องการความสมจริงมากขึ้น เราสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องดนตรีภายนอกได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น กีต้าร์ คีย์บอร์ด หรือแม้แต่ไมโครโฟน เพื่อให้คุณได้สร้างเพลงกันได้อย่างสมจริง และมีคุณภาพมากที่สุดในสไตล์ของคุณเลยละ

เมื่อสร้างเพลงที่คุณพอใจแล้วสามารถบันทึกผลงานเพลงในรูปแบบไฟล์ MP3, MP4, WMA, M4R (ที่ใช้กับ iPhone,iPad) หรือแผ่นไรท์ CD DVD และแบ่งปัน (Share) ผลงานลงบนสื่อออนไลน์อย่าง Facebook หรือ Youtube ได้อย่างสะดวก พร้อมทั้งรองกับการใช้งานร่วมกับมือถือสมาร์ทโฟนได้อีกด้วย ในส่วนของการใช้งานกบัสมาร์ทโฟนนั้นต้องทำการบันทึกไฟล์ (Save) ให้สกุลไฟล์รองรับกับสมาร์ทโฟนเหล่านั้นด้วยไม่งั้นจะใช้ไม่ได้นะจ้ะ หากคุณคิดว่าเจอโปรแกรมโดนใจที่จะมาสร้างเพลงสุดประทับใจแล้วละก็สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมตัวนี้ไปใช้ได้เลย แต่จะเป็นรุ่นทดลองใช้งาน (Trial) ก่อน และหากสนใจจริงๆ ก็สั่งซื้อได้ ที่นี่ เลย

« Older Entries