Jobs

ต้องเลือกอาชีพอย่างไร ถึงจะดูให้เหมาะกับบุคลิกภาพของเรา

การเลือกงานในปัจจุบันเกี่ยวเนื่องกับหลายอย่างด้วยกัน การตัดสินใจเลือกว่าจะทำงานอะไรอาจเป็นเรื่องง่ายสำหรับบางคน แต่กับหลายๆ คนที่ยังไม่รู้ว่าตนเองชอบอะไร เหมาะที่จะทำงานแบบใดหรือ Digital Agency เอง ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ต้องคิดหนักกันเลยทีเดียว โดยเฉพาะคนที่ไม่อยากเปลี่ยนงานบ่อยๆ แล้วทำอย่างไรเราจึงจะรู้ว่างานแบบใดที่เหมาะกับตนเอง วันนี้เรามีทริคการเลือกงานโดยดูจากอาชีพกับบุคลิกภาพ ซึ่งจะบอกได้ว่าบุคลิกแต่ละลักษณะเหมาะกับงานประเภทใด อย่ารอช้า ไปเริ่มกันเลย !

6 บุคลิกภาพกับอาชีพที่ใช่
นักวิชาการหลายท่านได้นำเสนอแนวคิดที่น่าสนใจ ที่นิยมมากที่สุดคือ “ทฤษฎีการเลือกอาชีพ” ของ John L. Holland ที่ได้นำตัวแปรสำคัญอย่างอาชีพกับบุคลิกภาพมาช่วยในการหาคำตอบ โดยแบ่งลักษณะทางบุคลิกภาพของมนุษย์ทั่วโลกออกเป็น 6 กลุ่ม คือ

อาชีพกับบุคลิกภาพ : กลุ่มที่ 1 บุคลิกภาพแบบจริงจัง (Realistic)
คนกลุ่มนี้มักจะชอบงานที่ต้องใช้กำลัง ทักษะ การเคลื่อนไหว กิจกรรมกลางแจ้ง งานเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไก เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ มีความถนัดด้านงานช่าง ชอบงานที่เป็นรูปธรรมหรือมองเห็นปัญหาได้ชัดเจน ชอบแก้ไขปัญหา สนใจคณิตศาสตร์ แต่ไม่ถนัดงานด้านภาษา การสื่อสาร การเจรจากับคน เนื่องจากมีลักษณะของความขี้อาย ถ่อมตน ขี้เกรงใจ หรืออาจเป็นคนขวานผ่าซาก เก็บตัว ไม่ค่อยสุงสิงกับใคร ขาดทักษะทางสังคม แต่มีความจริงใจ หนักแน่น ไม่เพ้อฝัน อดทน มุ่งมั่น เอาจริงเอาจังในการทำงาน

อาชีพที่เหมาะสม ได้แก่ วิศวกรเครื่องจักรกล วิศวกรโยธา ช่างเทคนิค ช่างเครื่องยนต์ ช่างฝีมือ ช่างซ่อม ช่างสำรวจ ช่างตัดเสื้อ ช่างก่อสร้าง ช่างเครื่อง ช่างประปา นักประมง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ นักเดินป่า นักเดินเรือ นักประดาน้ำ นักกีฬา ครูสอนการเกษตร ครูสอนอุตสาหกรรมศิลป์ เจ้าหน้าที่เอ็กซ์เรย์ เป็นต้น

อาชีพกับบุคลิกภาพ : กลุ่มที่ 2 บุคลิกภาพแบบช่างเรียนรู้ (Investigative)
คนกลุ่มนี้มักจะชอบสังเกต เรียนรู้ วิเคราะห์ วิจารณ์ มีความอยากรู้อยากเห็น ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ มีหลักการและเหตุผล ละเอียดรอบคอบ อนุรักษ์นิยม มีความมั่นใจในตนเอง พึ่งพาตนเองเป็นหลักมากกว่าจะขอความช่วยเหลือผู้อื่น ชอบงานอิสระ ชอบทำงานที่ซับซ้อน งานท้าทายความสามารถ เช่น การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การทำวิจัยในโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสนใจการวางแผนงาน ยึดระเบียบกฎเกณฑ์เป็นหลัก แต่มักจะไม่ชอบงานด้านการค้า การโฆษณา และขาดทักษะในการเป็นผู้นำ

อาชีพที่เหมาะสม ได้แก่ แพทย์ สัตวแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ นักคณิตศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ นักโบราณคดี นักมานุษยวิทยา นักอุตุนิยมวิทยา นักภูมิศาสตร์ นักธรณีวิทยา นักสถิติ นักวิชาการ นักวิจัย ครูสอนคณิตศาสตร์ ครูสอนวิทยาศาสตร์ นักสืบมวลชน เป็นต้น

อาชีพกับบุคลิกภาพ : กลุ่มที่ 3 บุคลิกภาพแบบศิลปิน (Artistic)
คนกลุ่มนี้มักจะชอบแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักอิสระ ชอบทำอะไรตามอารมณ์ ช่างฝัน อ่อนไหวง่าย มีอุดมคติ ไม่ชอบทำงานที่มีโครงสร้างตายตัวหรือมีระเบียบที่เคร่งครัด ไม่ชอบอยู่ใต้บังคับบัญชาใคร ไม่คล้อยตามผู้อื่น ไม่ชอบความจำเจ ไม่พึ่งพาผู้อื่น ชอบแสดงออกทางศิลปกรรม ชอบฟังเพลง ชอบดูละคร เขียนหนังสือและแต่งกลอน มีความสามารถทางด้านดนตรี สนใจปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่ขาดทักษะทางสำนักงาน

อาชีพที่เหมาะสม ได้แก่ นักแสดง นางแบบ-นายแบบ ผู้กำกับ นักเขียนบทละคร นักประพันธ์ ผู้สื่อข่าว นักประชาสัมพันธ์ นักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ นักดนตรี นักโฆษณา นักปรัชญา มัณฑนากร สถาปนิก จิตรกร วาทยกร ครูสอนภาษา ครูสอนนาฏศิลป์ ครูสอนดนตรี นักเขียนการ์ตูน เป็นต้น

อาชีพกับบุคลิกภาพ : กลุ่มที่ 4 บุคลิกภาพแบบชอบเข้าสังคม (Social)
คนกลุ่มนี้มักจะชอบทำงานร่วมกับผู้อื่น ชอบสนทนาและสังสรรค์ มีความเป็นกันเอง กล้าแสดงออก ร่าเริง ชอบให้ความรู้ มีความรับผิดชอบ น่าเชื่อถือ มีความเห็นอกเห็นใจ มีเมตตา ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ชอบดูแลเด็กๆ มักจะทำงานอาสาให้กับองค์กรหรือชุมชนโดยสมัครใจ อนุรักษ์นิยม มีทักษะในการติดต่อประสาน การเจรจาพูดคุย สามารถอธิบายสิ่งต่างๆ ได้ดี แต่ไม่ถนัดงานด้านวิทยาศาสตร์ ทักษะทางเครื่องจักรกล การวิเคราะห์อย่างมีกฎเกณฑ์

อาชีพที่เหมาะสม ได้แก่ ทูต พนักงานต้อนรับ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่งานบุคคล นักฝึกอบรม นักแนะแนว ครู-อาจารย์ นักวิชาการ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักสังคมวิทยา ผู้ให้คำปรึกษา บรรณารักษ์ นักโภชนาการ ล่าม มัคคุเทศก์ นักเทศน์ นักพัฒนากร เป็นต้น

อาชีพกับบุคลิกภาพ : กลุ่มที่ 5 บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ (Enterprising)
คนกลุ่มนี้มักจะมีความเป็นผู้นำ เชื่อมั่นในตนเอง มีทักษะด้านการเจรจา การโน้มน้าวใจผู้อื่น กล้าพูดกล้าแสดงออก ชอบอภิปรายและถกเถียง พูดจาตรงไปตรงมา กล้าได้กล้าเสีย มีความคล่องแคล่วว่องไว ชอบการแข่งขัน มีความทะเยอทะยาน ชอบพบปะผู้คน ชอบทำกิจกรรมกลุ่มหรือเป็นผู้นำกิจกรรม การเข้าร่วมขบวนรณรงค์หรือหาเสียง ชอบความท้าทาย แต่ไม่ถนัดกิจกรรมที่ต้องใช้ภาษาสละสลวย การประพันธ์ งานศิลปกรรม หรือกิจกรรมที่มีระเบียบเคร่งครัด

อาชีพที่เหมาะสม ได้แก่ นักการเมือง ทนายความ ผู้พิพากษา อัยการ นักธุรกิจ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ นักบริหาร นักการตลาด นายธนาคาร โฆษก แอร์โฮเตส เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ผู้ทำงานสำนักจัดหางาน ตัวแทนขายประกันชีวิต นายหน้าซื้อขาย ผู้จัดการ เป็นต้น

อาชีพกับบุคลิกภาพ : กลุ่มที่ 6 บุคลิกภาพแบบมีระเบียบแบบแผน (Conventional)
คนกลุ่มนี้มักจะมีความจริงจังในการทำงาน รับผิดชอบสูง อดทน ละเอียดถี่ถ้วน มีความเจ้าระเบียบ ชอบทำงานเกี่ยวกับตัวเลข งานเอกสารและสารบรรณ เช่น การเก็บบันทึกข้อมูล ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย กรอกประวัติ ข้อมูล และการนัดหมายต่างๆ เป็นต้น มีความเป็นอนุรักษ์นิยมมาก ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ไม่ชอบเป็นผู้นำ ชอบทำตามชี้แนะของคนอื่น ขาดความคิดริเริ่มและจินตนาการ ไม่ชอบงานด้านศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม และงานด้านวิทยาศาสตร์

อาชีพที่เหมาะสม ได้แก่ เลขานุการ เสมียนบัญชี นักบัญชี เจ้าหน้าที่ธนาคาร เจ้าหน้าที่สารบรรณ เจ้าหน้าที่สรรพากร เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ พนักงานไปรษณีย์ พนักงานธุรการ ผู้ช่วยบรรณารักษ์ ผู้ควบคุมเครื่องยนต์ ผู้คุมสต็อกสินค้า นักสถิติ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเงิน เป็นต้น

เห็นแล้วใช่ไหมว่า อาชีพกับบุคลิกภาพมีความสัมพันธ์กันอย่างไร การที่เราสามารถเลือกอาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพของตนเองมากที่สุด ย่อมทำให้เรามีโอกาสแสดงความสามารถออกมาอย่างเต็มที่ ซึ่งจะทำให้เราเกิดความพึงพอใจในอาชีพนั้นๆ ท้ายที่สุดแล้วก็คือความสำเร็จของงานที่ส่งผลดีต่อทั้งตัวเราและองค์กร ก็หวังว่าเพื่อนๆ ทุกคนจะได้ทำอาชีพที่ตรงกับบุคลิกภาพของตัวเอง และมีความสุขกับงานที่เลือก